Algemene voorwaarden SLAAGVANDAAG.NL

Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid
1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan SLAAGVANDAAG een opdracht heeft verstrekt tot het leveren
van een theorieopleiding.

1.2 Theorieopleiding: Het meest omvattende begrip van een uitvoerwerkzaamheid of andere
Inspanningsverplichting waarin SLAAGVANDAAG zich jegens cursist verbindt tot het leveren van
cursussen voor het CBR theorie examen en overige theorie opleidingen alsmede enige ander goed of
dienst die SLAAGVANDAAG aan de cursist levert.

1.3 CBR theorie examen: Het theorie examen rijbewijs B waaraan de cursist deelneemt en wordt
afgenomen door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van
SLAAGVANDAAG die strekken tot het leveren van een theorieopleiding.

1.5 De door de cursist gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand
gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met SLAAGVANDAAG

1.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig
zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van
toepassing.

1.7 In deze algemene voorwaarden kan het woord “schriftelijk” ook worden aangemerkt als schriftelijk
vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te
verstaan email communicatie en gefaxte documenten

1.8 De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat SLAAGVANDAAG deze algemene voorwaarden
mogelijk soepel toepast.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend en binden SLAAGVANDAAG niet. Cursist kan geen rechten ontlenen aan
een door SLAAGVANDAAG gedane aanbieding.

2.2 De door SLAAGVANDAAG gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn inclusief BTW en
andere belastingen van overheidswege. Tevens zijn de opgegeven prijzen inclusief eventuele in het
kader van de overeenkomst te maken kosten.
Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst

3.1 Een overeenkomst tussen SLAAGVANDAAG en cursist komt tot stand nadat de cursist het
inschrijfformulier heeft ingeleverd bij SLAAGVANDAAG en SLAAGVANDAAG de inschrijving heeft
geaccepteerd.

3.2 Een overeenkomst komt ook tot stand nadat cursist het door SLAAGVANDAAG uitgevaardigde aanbod
heeft aanvaard en SLAAGVANDAAG aanvangt met aanbieden van theorieopleiding aan de cursist.

3.3 Een tot stand gekomen overeenkomst kan alleen geannuleerd worden indien SLAAGVANDAAG het
CBR theorie examen nog niet heeft aangevraagd of bevestigd heeft aan de cursist.

3.4 Indien SLAAGVANDAAG nog geen CBR theorie examen heeft aangevraagd of niet bevestigd heeft
richting de cursist, kan de cursist zonder kosten de overeenkomst annuleren.

Artikel 4 Aanvang theorieopleiding
4.1 De datum waarop SLAAGVANDAAG begint met de tenuitvoerlegging van de theorieopleiding wordt
door SLAAGVANDAAG en de cursist onderling afgesproken.

4.2 Indien de cursist niet in staat is om op de overeengekomen datum als bepaald in artikel 4.1 deel te
nemen aan de theorieopleiding dient de cursist dit aan SLAAGVANDAAG te melden, waarna SLAAGVANDAAG
en de cursist een nadere datum overeenkomen waarop de cursist de theorieopleiding volgt.

4.3 Indien de cursist op de overeengekomen datum als bepaalde in artikel 4.1 niet deelneemt aan de
theorieopleiding zonder hiervan melding te maken aan SLAAGVANDAAG is de cursist het gehele bedrag
verschuldigd aan SLAAGVANDAAG.

Artikel 5 Verplichtingen cursist
5.1 De cursist dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien
cursist deze verplichting niet nakomt is SLAAGVANDAAG gerechtigd de cursist de toegang tot de
theorieopleiding te weigeren, zonder dat SLAAGVANDAAG daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt
jegens cursist.

5.2 Cursist dient zorg te dragen dat SLAAGVANDAAG alle juiste gegevens van de cursist in haar bezit
heeft om op correcte wijze het CBR theorie examen aan te vragen.

5.3 Cursist zal de door SLAAGVANDAAG eventueel ter beschikking gestelde zaken alleen gebruiken voor
de daarvoor bestemde doeleinden.

5.4 Eventuele schade aan de door SLAAGVANDAAG geleverde zaken dient door cursist vergoed te
worden.

Artikel 6 Verplichtingen SLAAGVANDAAG
6.1 SLAAGVANDAAG verplicht zich tot het deugdelijk aanbieden van de theorieopleiding

6.2 De SLAAGVANDAAG zorgt dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door
bekwame/deskundige personen.

6.3 SLAAGVANDAAG is verplicht de schade te vergoeden, overeenkomstig met hetgeen bepaald in artikel
10, van schade die door toedoen of een nalaten van SLAAGVANDAAG aan de kant van de cursist is
ontstaan en die de SLAAGVANDAAG aangerekend kan worden.

Artikel 7 Prijzen
7.1 De door SLAAGVANDAAG gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen of eventuele in
het kader van de overeenkomst te maken kosten.

7.2 Indien na het tot stand komen van een overeenkomst tussen SLAAGVANDAAG en cursist zich
prijsverhogingen voordoen voor de door SLAAGVANDAAG te gebruiken materialen, energie of overige
zaken die nodig zijn voor de uitvoer van de theorieopleiding is SLAAGVANDAAG gerechtigd deze
meerkosten door te berekenen aan de cursist, mits deze kosten niet meer dan vijftien procent (15%)
van de originele prijs bedraagt.

Artikel 8 Betaling
8.1 Betaling dient acht (8) dagen na factuurdatum te geschieden, op een door SLAAGVANDAAG te
bepalen wijze, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.2 Indien de cursist in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cursist van
rechtswege in verzuim. De cursist is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare
bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cursist in verzuim is tot het moment van
voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.3 Indien de cursist niet deelneemt aan de theorieopleiding en deze niet heeft geannuleerd met
inachtneming van hetgeen bepaald in het artikel 3.3 en 3.4, is de cursist het gehele bedrag
verschuldigd aan SLAAGVANDAAG.

8.4 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door SLAAGVANDAAG gemaakt indien SLAAGVANDAAG
op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de cursist verwikkeld geraakt, zowel eisende
als verwerende, zijn voor rekening van de cursist.

8.5 SLAAGVANDAAG kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst
door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich
dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin: ° Aan
cursist (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; ° Ten aanzien van cursist faillissement
wordt aangevraagd of uitgesproken; ° Het vermoeden bestaat dat cursist niet aan zijn of haar
betalingsverplichting kan voldoen; °Cursist handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden,
of enige uit de overeenkomst met SLAAGVANDAAG voortvloeiende verplichting; ° Cursist inbreuk maakt
op rechten van derden; ° Cursist handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van
SLAAGVANDAAG; ° Cursist niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel als
dan niet aangetekend schrijven; ° Bij terugkerende betalingsproblemen.

8.6 Indien SLAAGVANDAAG overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zoals bepaald in artikel 8.4
wordt al hetgeen door de cursist aan SLAAGVANDAAG verschuldigd is, direct en volledig opeisbaar

Artikel 9 Overmacht
9.1 SLAAGVANDAAG is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de cursist indien
hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld,
noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening
komt.

9.2 Indien SLAAGVANDAAG ten tijden van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de
overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is SLAAGVANDAAG gerechtigd het
nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits het gedeeltelijk
overeengekomen een zelfstandigen waarde toegekend kan worden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 SLAAGVANDAAG is enkel aansprakelijk voor directe schade die de cursist door toedoen of een
nalaten van SLAAGVANDAAG mocht komen te leiden, waarbij tevens de aansprakelijkheid beperkt is tot
het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst.

10.2 Mocht er onverhoopt geen uitkering plaatsvinden onder de toepasselijke
verzekeringsovereenkomst als bepaald in artikel.

10.3 SLAAGVANDAAG kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde
resultaten door de cursist bij een CBR theorie examen.

10.4 SLAAGVANDAAG in ieder gevolg nooit aansprakelijk voor de volgende schade: Gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan
door het gebruik van de door SLAAGVANDAAG geleverde zaken.

10.5 Indien SLAAGVANDAAG aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid
van SLAAGVANDAAG beperkt tot directe schade.

10.6 De cursist vrijwaart SLAAGVANDAAG tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit dan wel
verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11 Toepasselijk recht
11.1 Op alle rechtsbetrekking waarbij SLAAGVANDAAG partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van
toepassing.

11.2 Cursist en SLAAGVANDAAG zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.